top of page

Songlia – stor eiendom, lang historie

Eiendommen Songlia vest i Orkland kommune ligger 300 moh og har et areal på 78.000 dekar. Songli har en historie helt tilbake til tidlig middelalder, og har vært kirkens eiendom og krongods under kongen etter reformasjonen. Eiendommen omfattet etter hvert flere utmarksteiger og gårder, både leilendingsbruk og selvstendige små gårder. Det har vært ferdselsåre gjennom eiendommen til alle tider for dem som kom fra vest over Våvatnet gjennom Bjørndalen til Songli og skulle videre ned til Orkdalen.


Forretnings- og industrimannen Christian Thams kjøpte opp og samlet hele eiendommen i 1907 i forbindelse med hans interesse for vassdragsrettigheter til kraftproduksjon. Han så fordelen i å samle utmarksteigene og små markarom til en stor eiendom, og gjorde gården Songli til hovedsete. Det var imidlertid hans interesse for jakt og fiske som la grunnlaget for utvikling av Songli slik vi kjenner eiendommen i dag. Thams solgte det meste av Songli i 1942 til et konsortium i Trondheim. I 1952 kjøpte Staten den for å bruke Songli som biologisk forsøksgård. Stortinget besluttet at «Songli skal være en forsøksgård for viltforskning og viltpleie, samt forskning og forsøk vedkommende ferskvannsfiske.»


I 1954 startet faglig aktivitet i regi av staten på Songli Forsøksgård. To store forskningsprosjekter som har hatt nasjonal og internasjonal betydning, er de som er knyttet til hjortebestanden og et prosjekt som ble satt i gang for bevaring av beverbestanden i Europa. Songli var i drift som biologisk forskingsgård under Direktoratet for Naturforvaltning og Miljødirektoratet fram til 2012.


I 1992 ble Grytdalen, som utgjør 41.000 dekar av Songli-eiendommen, besluttet bevart som naturreservat. Totalt sett fremstår Grytdalen naturreservat som et stort, sammenhengende gammelskogsområde med få moderne inngrep. Formålet er å verne et lite påvirket skogområde med gammel naturskog med mange truete og sjeldne arter knyttet til slik skog.

Ekspertene strides om betydningen av navnet Songlia. Noen mener det har samme betydning som elva Songa som betyr «den syngende». Dette navnet går igjen i flere lokale navn – Songmoen, Songosen, Songøyan og Songsjøen. Andre skriver navnet Sognli, og mener navnet er avledet av sokn/herred og antyder at her møttes tre sogn: Orkdal, Strinda (Børsa/Geitastrand) og Hemne. En tredje variant er at gården hadde fått navnet fordi den lå ytterst i sognet.


Da staten ønsket å avhende Songli, tok Orkdal kommune initiativ til kommunal overtakelse. I 2016 ble det inngått en 10 års leieavtale mellom kommunen og Statsbygg. Kommunen har inngått avtale om leie og drift med Songli Eiendom As.


Songli Eiendom As eies med like store deler av Grytdalens venner, Orkla Jeger og Fiskerforening, Naturvernforbundet i Orklaregionen og Sør-Trøndelag Jeger og Fiskerforening. Formålet med selskapet er: «Kurs, skolering, tilrettelegging for friluftsliv og forskning, utleie av jakt, utleie av bygningsmasse for møter, konferanser, private selskaper og overnatting.»


Kilder: songlia.no, Historien om Songli (Direktoratet for naturforvaltning), narurvernforbundet.no, Miljødirektoratet

Comments


bottom of page